بروزرسانی: 13:33:44 1401/05/31 لیست دانشکده ها
گروه عمران ومعماری -مدیر گروه: دکتر فاطمه تجریشی زاهدی- گروه مکانیک و انرژی -مدیر گروه: دکتر علی طاهری آهنگر گروه برق و پزشکی -مدیر گروه: دکتر علی قاسمی

گروه مهندسی کامپیوتر مدیر گروه: دکترباقر رحیم پور کامی گروه مهندسی صنایع مدیر گروه: دکتر ایرج مهدوی گروه مهندسی فناوری و اطلاعات مدیر گروه: دکتر ایرج مهدوی

گروه مدیریت و حسابداری مدیر گروه : دکتر ایرج مهدوی-گروه زبان-مدیر گروه: دکتر سعیده شمسائی گروه روانشناسیرفتن به بالای صفحه