بروزرسانی: 12:19:12 1401/08/23 لیست دانشکده ها

1.      گروه مهندسی عمران 

       مدیر گروه دکتر فاطمه تجریشی زاهدی       

2.      گروه مهندسی معماری

      مدیر گروه: دکتر معصومه آل رضا

3.      گروه مهندسی مکانیک و  انرژی

      مدیر گروه دکتر علی طاهری آهنگر

4.      گروه مهندسی برق

      مدیر گروه: دکتر علی قاسمی

5.      گروه مهندسی پزشکی

      مدیر گروهدکتر سیده سمیه نقیبی

 

 

 


1.       گروه مهندسی کامپیوتر     

         مدیر گروه: دکترباقر رحیم پور کامی  

2.      گروه مهندسی صنایع  

       مدیر گروه: دکتر ایرج مهدوی    

3.     گروه مهندسی فناوری و اطلاعات    

            مدیر گروه: دکتر ایرج مهدوی     

 

1.       گروه مدیریت و حسابداری 

     مدیر گروه : دکتر ایرج مهدوی

2.      گروه زبان

     مدیر گروه: دکتر سعیده شمسائی  

 
رفتن به بالای صفحه