بروزرسانی: 12:40:18 1398/06/20 لیست دانشکده ها
گروه مدیریت مدیر گروه: دکتر بابک شیرازی گروه صنایع مدیر گروه: دکتر علی تاجدین

گروه کامپیوتر مدیر گروه: مهندس میثم آهنگران گروه برق و مهندسی پزشکی مدیر گروه:دکتر شه روز نصیریان

گروه عمران مدیر گروه: دکتر عزیز الله اردشیر بهرستاقی گروه مکانیک مدیر گروه: دکتر علی طاهری آهنگر گروه شیمی مدیر گروه: دکتر غزاله امینی گروه مهندسی انرژی مدیر گروه: دکتر غزاله امینی

مدیر گروه : مهندس محمد تقی سعادتی

مدیر گروه: دکتر سعیده شمسائی

رئیس گروه: دکتر حبیب الله حلیمیرفتن به بالای صفحه