بروزرسانی: 11:36:29 1402/11/10 لیست دانشکده ها

 

1.      گروه مهندسی عمران 

       مدیر گروه دکتر فاطمه تجریشی زاهدی       

2.      گروه مهندسی معماری

      مدیر گروه: دکتر وحید حیدرنتاج

3.      گروه مهندسی مکانیک و  انرژی

      مدیر گروه دکتر علی طاهری آهنگر

4.      گروه مهندسی برق

      مدیر گروه: دکتر علی قاسمی

5.      گروه مهندسی پزشکی

      مدیر گروهدکتر سیده سمیه نقیبی

 

 

 

 

 


 

1.       گروه مهندسی کامپیوتر     

         مدیر گروه: دکتراکرم نخعی

2.      گروه مهندسی صنایع  

       مدیر گروه: دکتربابک شیرازی 

3.     گروه مهندسی فناوری و اطلاعات    

            مدیر گروه: دکتربابک شیرازی     


     1.گروه  حسابداری 

 2.گروه زبان

         مدیر گروه: دکتر سعیده شمسائی  

3. گروه روانشناسی

          مدیر گروه: دکتر معصومه سیدی

 4. گروه مدیریت صنعتی

         مدیرگروه: دکتر بابک شیرازی

 5. گروه مدیریت کسب و کار

   مدیر گروه: دکتر بابک شیرازی 

 

 

 

 
رفتن به بالای صفحه