بروزرسانی: 13:04:54 1400/06/10 تقویم آموزشی دانشگاه

 

بسمه تعالی

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه علوم و فنون مازندران

نیمسال اول سال تحصیلی 1401- 1400

ثبت نام

ورودی سال 97 و ماقبل آن ...................................................................................................................................................... یکشنبه 07/06/1400

ورودی سال 98  .......................................................................................................................................................................... دوشنبه 08/06/1400

ورودی سال 99  .........................................................................................................................................................................  سه شنبه 09/06/1400

ثبت نام با تاخیر و دانشجویان مهمان .................................................................................................................................   چهار شنبه 10/06/1400    

شروع کلاسها  ............................................................................................................................................................................  شنبه 27/06/1400

حذف و اخذ واحد

ورودی سال 97 و ماقبل آن .................................................................................................................................................... شنبه 10/07/1400

ورودی سال 98 ........................................................................................................................................................................ یکشنبه 11/07/1400

ورودی سال 99 ........................................................................................................................................................................ دوشنبه 12/07/1400

حذف تک درس ........................................................................................................................................................................ تا تاریخ شنبه 4/10/1400

پایان کلاسها  ........................................................................................................................................................................... جمعه 17/10/1400

امتحانات ................................................................................................................................................................................... 18/10/1400 الی 5/11/1400

نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

ثبت نام

ورودی سال 97 و ماقبل آن  ..................................................................................................................................................  شنبه 9/11/1400

ورودی سال 98  ...................................................................................................................................................................... یکشنبه 10/11/1400

ورودی سال 99  .....................................................................................................................................................................  دوشنبه 11/11/1400

ورودی سال 1400  .............................................................................................................................................................. سه شنبه 12/11/1400

ثبت نام با تاخیر و دانشجویان مهمان  .............................................................................................................................. چهارشنبه13/11/1400          

شروع کلاسها  .......................................................................................................................................................................... شنبه 16/11/1400

حذف و اخذ واحد

ورودی سال 97 و ماقبل آن ................................................................................................................................................. شنبه 30/11/1400

ورودی سال 98 ...................................................................................................................................................................... یکشنبه 01/12/1400

ورودی سال 99 ..................................................................................................................................................................... دوشنبه02/12/1400

ورودی سال 1400  ............................................................................................................................................................. سه شنبه 03/12/1400

حذف تک درس ................................................................................................................................................................... تا تاریخ شنبه  07/03/1401

پایان کلاسها  ........................................................................................................................................................................ پنج شنبه  19/03/1401

امتحانات ................................................................................................................................................................................  21/03/1400 الی 06/04/1401

دوره تابستان سال تحصیلی 1401-1400

ثبت نام  .................................................................................................................................................................................. 19/04/1401 الی 20/04/1401

برای تمامی ورودی ها  ........................................................................................................................................................  دوشنبه 27/04/1401

شروع کلاسها  ........................................................................................................................................................................ شنبه  01/05/1401

پایان کلاسها  ........................................................................................................................................................................ پنج شنبه 27/05/1401

امتحانات  ...............................................................................................................................................................................  29/05/1401 الی 31/05/1401

 

رفتن به بالای صفحه