بروزرسانی: 12:25:42 1402/09/11 تقویم آموزشی دانشگاه

بسمه تعالی

 

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه علوم و فنون مازندران

نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

ثبت نام

ورودی سال 99 و ماقبل آن ......................................................................................................................................................... شنبه 1402/06/04

ورودی سال 1400 ................................................................................................................................................................... یکشنبه 1402/06/05

ورودی سال 1401 .................................................................................................................................................................... دوشنبه 1402/06/06

ثبت نام با تاخیر و دانشجویان مهمان .................................................................................................................................. سه شنبه 1402/06/07

شروع کالسها ........................................................................................................................................................................ یک شنبه 1402/06/26

 

حذف و اخذ واحد

ورودی سال 99 و ماقبل آن .................................................................................................................................................... شنبه 1402/07/08

ورودی سال 1400 ................................................................................................................................................................... یکشنبه 1402/07/09

ورودی سال 1401 .................................................................................................................................................................. دوشنبه 1402/07/10

حذف تک درس ............................................................................................................................................................. تا شنبه مورخ 1402/10/02

پایان کالسها ......................................................................................................................................................................... جمعه 1402/10/15

امتحانات...................................................................................................................................................................... 1402/10/16 الی 1402/11/01

 

 

نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403

ثبت نام

ورودی سال 99 و ماقبل آن ................................................................................................................................................... یک شنبه 1402/11/08

ورودی سال 1400 .................................................................................................................................................................... دوشنبه 1402/11/09

ورودی سال 1401 ................................................................................................................................................................... سه شنبه 1402/11/10

ورودی سال 1402 ................................................................................................................................................................. چهار شنبه 1402/11/11

ثبت نام با تاخیر و دانشجویان مهمان ........................................................................................................................................ شنبه 1402/11/14

شروع کالسها ......................................................................................................................................................................... یک شنبه 1402/11/15

 

حذف و اخذ واحد

ورودی سال 99 و ماقبل آن ................................................................................................................................................... یک شنبه 1402/11/29

ورودی سال 1400 ................................................................................................................................................................... دو شنبه 1402/11/30

ورودی سال 1401 .................................................................................................................................................................... سه شنبه1402/12/01

ورودی سال 1402 ............................................................................................................................................................... چهار شنبه 1402/12/02

حذف تک درس ............................................................................................................................................................. تا شنبه مورخ 1403/03/05

پایان کالسها ......................................................................................................................................................................... پنج شنبه 1403/03/17

امتحانات ................................................................................................................................................................... 1403/03/19 الی 1403/04/03

 

 

دوره تابستان سال تحصیلی 1402-1403

 

ثبت نام ..................................................................................................................................................................... 1403/04/16 الی 1403/04/18

برای تمامی ورودی ها ........................................................................................................................................................ چهار شنبه 1403/04/20

شروع کالسها ............................................................................................................................................................................... شنبه 1403/04/23

پایان کالسها ......................................................................................................................................................................... پنج شنبه 1403/05/25

امتحانات ................................................................................................................................................................... 1402/05/27 الی 1403/05/29

 

 

امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 

 

رفتن به بالای صفحه