مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام سید خلاق سید خلاق میرنیاهریکندئی
 نام خانوادگی میرنیاهریکندئی
 ایمیل
 سمت
ریاست
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - 32466113
 
 نام عزیز الله عزیز الله  اردشیر بهرستاقی
 نام خانوادگی اردشیر بهرستاقی
 ایمیل
 سمت
معاونت پشتیبانی دانشجویی و فرهنگی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره ریاست - 32197584
 
 نام علی علی قاسمی
 نام خانوادگی قاسمی
 ایمیل
 سمت
معاونت آموزشی و پژوهشی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره ریاست - 32197584
 
 نام باقر باقر رحیم پور
 نام خانوادگی رحیم پور
 ایمیل
 سمت
مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره آموزش - 32466126
 
 نام علی علی طاهری
 نام خانوادگی طاهری
 ایمیل
 سمت
مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره نظارت و ارزیابی - ۳۲۴۶۶۲۲۶
 
 نام طاهره طاهره آقامیرزائی
 نام خانوادگی آقامیرزائی
 ایمیل
 سمت
مدیر آموزشهای آزاد-کارشناس جذب و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره آموزش آزاد، استعداد درخشان - 32466199
 
 نام علی علی قاسمی
 نام خانوادگی قاسمی
 ایمیل
 سمت
مدیر پژوهش و دفترارتباط با صنعت
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره پژوهش و دفترارتباط با صنعت - 32466121
 
 نام سیده فاطمه سیده فاطمه عبدالله پور مقری
 نام خانوادگی عبدالله پور مقری
 ایمیل
 سمت
سرپرست اداره آموزش
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره آموزش -32466145
 
 نام مهیار مهیار یگانگی
 نام خانوادگی یگانگی
 ایمیل
 سمت
سرپرست امورفرهنگی، دانشجوئی و تربیت بدنی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره امور دانشجوئی - 32466109
 
 نام سیده نوریه سیده نوریه  میرحسینی
 نام خانوادگی میرحسینی
 ایمیل
 سمت
رئیس دفتر ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره ریاست - 32197584
 
 نام رفیده رفیده حدیقی
 نام خانوادگی حدیقی
 ایمیل rhadighi@ustmb.ac.ir
 سمت
سرپرست مرکز کامپیوتر و فناوری اطلاعات
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره فناوری و اطلاعات - 32466141
 
 نام محمد محمد  علیزاده افروزی
 نام خانوادگی علیزاده افروزی
 ایمیل
 سمت
حسابدار ارشد و کارشناس برنامه ریزی و بودجه
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - دفتر حسابداری - 32466122
 
 نام روح الله روح الله آقابراری
 نام خانوادگی آقابراری
 ایمیل
 سمت
رئیس اداره پشتیبانی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره پشتیبانی - 32466123
 
 نام فاطمه فاطمه محسنی
 نام خانوادگی محسنی
 ایمیل fmk_mohseni@ustmb.ac.ir
 سمت
کارشناس امور دانشجوئی،کارشناس آزمایشگاه فیزیک
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - 32466130و32466154
 
 نام روح الله روح الله پورشعبان اوشیبی
 نام خانوادگی پورشعبان اوشیبی
 ایمیل rohollah_pourshaban@yahoo.com
 سمت
کارشناس خدمات آموزشی و مسول جمعدار اموال
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره آموزش - 32466140
 
 نام آذر آذر  نقدی اطاقسرا
 نام خانوادگی نقدی اطاقسرا
 ایمیل
 سمت
کارشناس خدمات کامپیوتری آموزش
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره آموزش - 32466134
 
 نام محبوبه محبوبه نریمان
 نام خانوادگی نریمان
 ایمیل
 سمت
سرپرست سایت کامپیوتر و کتابخانه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - سایت کامپیوتر -32466196 و 32466136
 
 نام علی اکبر علی اکبر ایران مهر
 نام خانوادگی ایران مهر
 ایمیل aliakbar.iranmehr@gmail.com
 سمت
کارشناس خدمات کامپیوتر و خدمات آموزشی
 تحصیلات دانشجوی دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره آموزش - 32466156
 
 نام سیده حسنا سیده حسنا شفیعیان
 نام خانوادگی شفیعیان
 ایمیل shafieian.h@gmail.com
 سمت
کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی و آمار و انفورماتیک و کارشناس کارگزینی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره نظارت و ارزیابی - 32466206
 
 نام محمود محمود علی نژاد
 نام خانوادگی علی نژاد
 ایمیل
 سمت
خدمات فنی (مسول کارگاه)
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - کارگاهها - 32466175
 
 نام امید امید پویان مهر
 نام خانوادگی پویان مهر
 ایمیل
 سمت
کارشناس خدمات کامپیوتری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - آزمایشگاه کامپیوتر- 32466135
 
 نام سید جعفر سید جعفر  حیدری دیو کلائی
 نام خانوادگی حیدری دیو کلائی
 ایمیل
 سمت
خدمات آموزش(بایگانی)
 تحصیلات دیپلم
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره بایگانی - 32466229
 
 نام امید امید مهرداد
 نام خانوادگی مهرداد
 ایمیل info@ustmb.ac.ir
 سمت
کارشناس نظام وظیفه -مسئول امور کلاس ها
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره دانش آموختگان و نظام وظیفه - 01132466147
 
 نام رامین رامین  پازکی
 نام خانوادگی پازکی
 ایمیل
 سمت
سرپرست واحد حراست
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران-حراست -32466142
 
 نام منا منا مومناتی
 نام خانوادگی مومناتی
 ایمیل
 سمت
کارشناس‌خدمات آموزش و کارشناس دفتر حقوقی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - خدمات کامپیوتری آموزش - 32466140
 
 نام تقی تقی  شیاری
 نام خانوادگی شیاری
 ایمیل
 سمت
کارپرداز(خرید و ترابری)
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره تدارکات - 32466119
 
 نام امیر امیر کرامتی
 نام خانوادگی کرامتی
 ایمیل
 سمت
حسابدار/انبار دار
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره امور مالی - 32466125
 
 نام مجید مجید صادقی
 نام خانوادگی صادقی
 ایمیل
 سمت
کارشناس امور دانش آموختگان
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - اداره آموزش - 32466117
 
 نام عبدالعلی عبدالعلی  صمیمی
 نام خانوادگی صمیمی
 ایمیل nariman_pop@yahoo.com
 سمت
کارشناس فرهنگی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - روابط عمومی - 32466130
 
رفتن به بالای صفحه