بروزرسانی: 13:42:27 1402/03/01 کتب تالیف شده

1) کتاب تحقیق در عملیات پیشرفته

نویسنده:  دکتر نیکبخش جوادیان 

2) کتاب روش‌های بهینه‌ سازی چندهدفه

نویسنده: دکتر محمد مهدی پایدار و دکتر ایرج مهدوی

روش‌های بهینه سازی چندهدفه

3) کتاب الگوریتم‌های فرا ابتکاری و کاربردهای آن

نویسنده: دکتر جواد رضائیان 

الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن

4) کتاب برنامه‌ ریزی منابع سازمان

نویسنده: دکتر بابک شیرازی

برنامه‌ریزی منابع سازمان

5) کتاب شبکه‌های هوشمند

نویسنده: دکتر رویا احمدی آهنگر

6) کتاب تحقیق در عملیات 1

نویسنده: دکتر نیکبخش جوادیان 

7)Electronic Supply Network

نویسنده: دکتر ایرج مهدوی

 

رفتن به بالای صفحه