2394 مکاتبات تحصیلی دانش آموختگان برای خارج از کشور
 مکاتبات تحصیلی دانش آموختگان برای خارج از کشور

قابل توجه دانشجویان عزیز

جهت مکاتبه با دانشگاه در امور بین الملل، ارسال مدارک تحصیلی جهت تائید و سایر موارد، ضروری است از آدرس پست الکترونیکی دانشگاه به آدرس ذیل استفاده نمایند.

grad@ustmb.ac.ir

 تاریخ انتشار: 09:04:56 1402/08/17
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه