مستندات دروس استاد شه روز نصیریان
فیلم 10-فیزیک پزشکی - [فیلم 10-فیزیک پزشکی]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 07:56:25 1400/09/17
فیلم 17-ریاضی مهندسی - [فیلم 17-ریاضی مهندسی]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 08:04:06 1400/09/16
فیلم 16-ریاضی مهندسی - [فیلم 16-ریاضی مهندسی]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 08:03:25 1400/09/16
فیلم 10- فیزیک2 - [فیلم 10- فیزیک2]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 10:37:25 1400/09/15
فیلم 15- ریاضی مهندسی - [فیلم 15- ریاضی مهندسی]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 07:53:54 1400/09/14
فیلم 14- ریاضی مهندسی - [فیلم 14- ریاضی مهندسی]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 09:16:15 1400/09/09
آدرس گروه‌های واتس آپ در نیمسال 1400-1- دکتر نصیریان - [آدرس گروه‌های واتس آپ در نیمسال 1400-1- دکتر نصیریان]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 08:49:23 1400/06/27
جزوه درس فیزیک پزشکی - نیمسال 1 سال تحصیلی -1400- درج 1400/6/27 - [جزوه درس فیزیک پزشکی - نیمسال 1 سال تحصیلی -1400]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 08:48:24 1400/06/27
جزوه درس فیزیک 2- نصیریان - نیمسال 1 سال تحصیلی -1400- درج 1400/6/27 - [جزوه درس فیزیک 2- نصیریان - نیمسال 1 سال تحصیلی -1400]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 08:47:11 1400/06/27
جزوه درس الکترومغناطیس - نیمسال 1 سال تحصیلی -1400- درج 1400/6/27 - [جزوه درس الکترومغناطیس - نیمسال 1 سال تحصیلی -1400 ]

فایل پیوستی : دانلود

تاریخ ارسال: 08:46:06 1400/06/27
رفتن به بالای صفحه