دانشجویان ارشد و دکترای استاد بابک شیرازی
ردیف نـــام دانشجو مقطع عنوان پایان نامه سال ت.. وضعیت تح.. ایمیل وب سایت
1هادی میرزاگل تباردكتراطراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته دو کاناله پایدار با محصولات جدید در صنایع روشنایی1401فارغ التحصیلنداردوب سایت
2میلاد پاک سرشت دكتراپیکربندی مجدد خانواده محصول و زنجیره تامین با استفاده مدل از رهبر-پیرو1399فارغ التحصیلنداردندارد
3بردیا بهنیادكترامدل ریاضی دو هدفه دو سطحی درسیستمهای تولید سلولی با استفاده از الگوریتم های تکاملی1398فارغ التحصیلنداردندارد
4الناز ابراهیمیدكترامدل کمی چندهدفه تولید اقتصادی پایدار با در نظر گرفتن فروش از دست رفته و سفارش کامل در شرایط عدم قطعیت1401فارغ التحصیلنداردندارد
تعداد دانشجویان ثبت شده : 4
رفتن به بالای صفحه