برنامه هفتگی استاد عزیزاله اردشیر بهرستاقی
ساعت
ایام هفته
شنبه مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش
یكشنبه استاتیک (10/30-9) استاتیک (12/30-11) ریاضیات مهندسی (16-14) مراجعه دانشجویی
دوشنبه جلسات شورای آموزشی دانشگاه مراجعه دانشجویی ریاضیات مهندسی (16-13) استاتیک و مقاومت مصالح (19-16)
سه شنبه
چهارشنبه استاتیک (10/30-9) استاتیک (12/30-11) ریاضیات پیشرفته مهندسی (16-13) مراجعه دانشجویی
پنجشنبه جلسات گروه عمران
جمعه


رفتن به بالای صفحه