517 انتصاب اعضای شورای پژوهشی دانشگاه
انتصاب اعضای شورای پژوهشی دانشگاه
اعضای شورای پژوهشی دانشگاه به شرح ذیل منصوب شدند:


۱.دکتر محسن پورفلاح 
۲دکتر علی قاسمی 
۳.دکتر ایرج مهدوی
4. دکتر علی طاهری آهنگر
5. دکتر سعیده شمسائی
6.دکتر جواد رضائیان
7. دکتر نیکبخش جوادیان 

ما را در اینستاگرام دانشگاه دنبال کنید:


تاریخ انتشار: 09:52:28 1401/06/20
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه