1490 پژوهشگران برتر سال ٩٦
پژوهشگران برتر سال ٩٦جناب آقاي پروفسور ايرج مهدوي و جناب آقاي دكتر جواد  رضائيان از گروه صنايع در بخش فني و مهندسي و جناب آقاي دكتر حامد فضل الله تبار در بخش نخبگان در استان مازندران از دانشگاه علوم و فنون مازندران به عنوان پژوهشگران برتر سال ٩٦ شناخته شدند .

تاریخ انتشار: 20:9:20 1396/11/19
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه