مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام مهیار مهیار یگانگی
 نام خانوادگی یگانگی
 ایمیل
 سمت سرپرست امورفرهنگی، دانشجوئی و تربیت بدنی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-امور دانشجوئی -32466109
 
 نام روح الله روح الله پورشعبان اوشیبی
 نام خانوادگی پورشعبان اوشیبی
 ایمیل rohollah_pourshaban@yahoo.com
 سمت رئیس اداره پشتیبانی و مسئول جمعدار اموال
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-دفتر پشتیبانی-01132466123
 
 نام محمد محمد  علیزاده افروزی
 نام خانوادگی علیزاده افروزی
 ایمیل
 سمت حسابدار ارشد و انباردار
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن بابل-دانشگاه علوم و فنون مازندران- دفتر حسابداری-01132466122
 
 نام عبدالعلی عبدالعلی  صمیمی
 نام خانوادگی صمیمی
 ایمیل nariman_pop@yahoo.com
 سمت کارشناس فرهنگی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-روابط عمومی-01132466130
 
 نام سیده حسنا سیده حسنا شفیعیان
 نام خانوادگی شفیعیان
 ایمیل shafieian.h@gmail.com
 سمت کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی و آمار و انفورماتیک و کارشناس کارگزینی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-دفتر نظارت و ارزیابی -01132466206
 
 نام روح الله روح الله آقابراری
 نام خانوادگی آقابراری
 ایمیل
 سمت جمعدار اموال
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران-نگهبان-01132466112
 
 نام مجید مجید صادقی
 نام خانوادگی صادقی
 ایمیل
 سمت خدمات فنی(تاسیسات مکانیکی) و آموزش(بایگان)
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن 01132466184
 
 نام تقی تقی  شیاری
 نام خانوادگی شیاری
 ایمیل
 سمت خدمات اداری( ترابری و متصدی خرید)
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- اداره تدارکات -01132466119
 
رفتن به بالای صفحه