مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه
کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام ایرج ایرج مهدوی
 نام خانوادگی مهدوی
 ایمیل irajarash@rediffmail.com
 سمت ریاست دانشگاه
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام جواد جواد رضائیان زیدی
 نام خانوادگی رضائیان زیدی
 ایمیل j_rezaeian@ustmb.ac.ir
 سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-011321975843
 
 نام رویا رویا احمدی
 نام خانوادگی احمدی
 ایمیل roya_ahmadi_h@yahoo.com
 سمت معاون پژوهشی و فناوری
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197583
 
 نام مهدی مهدی غافری
 نام خانوادگی غافری
 ایمیل
 سمت معاون اداری و مالی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197584
 
 نام عزیزالله عزیزالله اردشیر بهرستاقی
 نام خانوادگی اردشیر بهرستاقی
 ایمیل Ardeshir_b_eng@yahoo.com
 سمت معاونت فرهنگی و دانشجوئی
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست-01132197583
 
 نام عباس عباس بروجردی
 نام خانوادگی بروجردی
 ایمیل
 سمت رئیس دفتر حراست و سرپرست امور اداری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- حوزه ریاست- 01132466142
 
 نام مهران مهران محمدی
 نام خانوادگی محمدی
 ایمیل mehran.mohammdi12@yahoo.com
 سمت رئیس دفتر حقوقی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران- دفتر حقوقی-01132466207
 
 نام محسن محسن ابوکاظم پور
 نام خانوادگی ابوکاظم پور
 ایمیل m_aboukazempour@ustmb.ac.ir
 سمت سرپرست امور فرهنگی ، فوق برنامه و رئیس مرکز مشاوره
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن بایل- خیابان شیخ طبرسی- سرداران 12- دانشگاه علوم و فنون مازندران-
 
 نام علی علی راس الحسینی
 نام خانوادگی راس الحسینی
 ایمیل
 سمت رئیس دفترفنی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن 148
 
 نام سیده نوریه سیده نوریه میرحسینی
 نام خانوادگی میرحسینی
 ایمیل
 سمت رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن 2197584
 
 نام سیده فاطمه سیده فاطمه عبدالله پور مقری
 نام خانوادگی عبدالله پور مقری
 ایمیل
 سمت متصدی امور دفتری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام علی علی طاهری
 نام خانوادگی طاهری
 ایمیل a_taheri@ustmb.ac.ir
 سمت مدیریت دفتر امور پژوهشی و فناوری
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن 0111-2191205-9 بابل-خیابان شیخ طبرسی-سرداران 12 -دانشگاه علوم و فنون مازندران
 
 نام رامین رامین پازوکی
 نام خانوادگی پازوکی
 ایمیل
 سمت متصدی حراست فیزیکی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام مهدی مهدی غافری
 نام خانوادگی غافری
 ایمیل
 سمت رئیس اداره حسابداری
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
 
 نام حسین حسین رمضان تبار بهنمیری
 نام خانوادگی رمضان تبار بهنمیری
 ایمیل
 سمت رئیس اداره تدارکات و مسول امور خوابگاهها
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام حسین حسین اسمعیل پور
 نام خانوادگی اسمعیل پور
 ایمیل
 سمت کارپرداز
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام روح الله روح الله پورشعبان اوشیبی
 نام خانوادگی پورشعبان اوشیبی
 ایمیل rohollah_pourshaban@yahoo.com
 سمت کارشناس بودجه، تشکیلات و روش ها
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
 
 نام محمد محمد علیزاده افروزی
 نام خانوادگی علیزاده افروزی
 ایمیل
 سمت مسئول انبار- حسابدار
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام سید جعفر سید جعفر مهدیزاده
 نام خانوادگی مهدیزاده
 ایمیل jfr_Mehdizadeh@yahoo.com
 سمت سرپرست مرکز رشد و کارآفرینی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
 
 نام مریم مریم شیرپور
 نام خانوادگی شیرپور
 ایمیل
 سمت مسئول کتابخانه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
 
 نام رفیده رفیده حدیقی
 نام خانوادگی حدیقی
 ایمیل rhadighi@ustmb.ac.ir
 سمت مدیر مرکز کامپیوتر و فناوری و اطلاعات
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
 
 نام عبدالعلی عبدالعلی صمیمی
 نام خانوادگی صمیمی
 ایمیل nariman_pop@yahoo.com
 سمت کارشناس روابط عمومی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن 01132466209
 
 نام باقر باقر رحیم پور کامی
 نام خانوادگی رحیم پور کامی
 ایمیل
 سمت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات دانشجوی دکتری
 آدرس و تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران - حوزه آموزش-01132466126
 
 نام فاطمه فاطمه محسنی
 نام خانوادگی محسنی
 ایمیل
 سمت رئیس اداره آموزش
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
 
 نام مهیار مهیار یگانگی
 نام خانوادگی یگانگی
 ایمیل
 سمت مسول اداره فارغ التحصیلان- کارشناس تحصیلات تکمیلی و مسئول تربیت بدنی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام فاطمه فاطمه محسنی
 نام خانوادگی محسنی
 ایمیل fmk_mohseni@ustmb.ac.ir
 سمت کارشناس آزمایشگاه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
 
 نام سیده حسنا سیده حسنا شفیعیان
 نام خانوادگی شفیعیان
 ایمیل shafieian.h@gmail.com
 سمت کارشناس آمار و انفورماتیک و کارشناس دفتر ارزیابی و نظارت
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
 
 نام فضلعلی فضلعلی نیکنژاد
 نام خانوادگی نیکنژاد
 ایمیل
 سمت کارشناس خدمات آموزشی
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام آذر آذر نقدی اطاقسرا
 نام خانوادگی نقدی اطاقسرا
 ایمیل
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام محبوبه محبوبه نریمان
 نام خانوادگی نریمان
 ایمیل
 سمت مسئول سایت کامپیوتر
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام علی اکبر علی اکبر ایرانمهر
 نام خانوادگی ایرانمهر
 ایمیل
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام امید امید پویان مهر
 نام خانوادگی پویان مهر
 ایمیل
 سمت مسول آزمایشگاه کامپیوتر
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام محمود محمود علی نژاد
 نام خانوادگی علی نژاد
 ایمیل
 سمت مسئول کارگاه ها
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام سید جعفر سید جعفر حیدری دیو کلائی
 نام خانوادگی حیدری دیو کلائی
 ایمیل
 سمت متصدی پرونده های تحصیلی
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام زین العابدین زین العابدین قنبرزاده
 نام خانوادگی قنبرزاده
 ایمیل
 سمت سرپرست امور دانشجوئی
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام روح الله روح الله آقابراری
 نام خانوادگی آقابراری
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام امید امید مهرداد
 نام خانوادگی مهرداد
 ایمیل info@ustmb.ac.ir
 سمت مسول اتاق اساتید
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام منا
 نام خانوادگی مومناتی
 ایمیل
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
 نام مهدی مهدی غافری
 نام خانوادگی غافری
 ایمیل
 سمت مدیر امور مالی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
 
 نام طاهره طاهره آقامیرزائی
 نام خانوادگی آقامیرزائی
 ایمیل
 سمت مدیر دفتر آموزشهای آزاد
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 آدرس و تلفن
 
 نام رامین رامین پازوکی
 نام خانوادگی پازوکی
 ایمیل
 سمت کارشناس فرهنگی و فوق برنامه
 تحصیلات
 آدرس و تلفن
 
 نام محسن محسن پور فلاح
 نام خانوادگی پور فلاح
 ایمیل
 سمت مدیر دفتر ارتباط با صنعت
 تحصیلات دکتری
 آدرس و تلفن
 
 نام تقی تقی شیاری
 نام خانوادگی شیاری
 ایمیل
 سمت خدمات ترابری
 تحصیلات کارشناسی
 آدرس و تلفن
 
رفتن به بالای صفحه