بروزرسانی: 9:18:12 1397/05/27 لیست دانشکده ها
گروه کامپیوتر مدیر گروه: مهندس میلاد ربیعی افرا پلی گروه برق و مهندسی پزشکی مدیر گروه:دکتر شه روز نصیریان

گروه مدیریت مدیر گروه: دکتر بابک شیرازی گروه صنایعمدیر گروه: دکتر علی تاجدین

گروه عمرانمدیر گروه: دکتر عزیز الله اردشیر بهرستاقیگروه مکانیک مدیر گروه: دکتر محسن پور فلاحگروه شیمی مدیر گروه: دکتر غزاله امینی

مدیر گروه: سعیده شمسائیرفتن به بالای صفحه