بروزرسانی: 17:33:56 1397/02/12 لیست دانشکده ها
گروه کامپیوتر مدیر گروه: مهندس میلاد ربیعی افرا پلی گروه مکانیک مدیر گروه: دکتر محسن پور فلاح گروه عمرانمدیر گروه:دکترعزیزالله اردشیر بهرستاقیگروه برقمدیر گروه:دکتررویا احمدی آهنگر گروه شیمی مدیر گروه: دکتر محمد رضا امید خواه

گروه مدیریت مدیر گروه: پرفسور ایرج مهدوی گروه مهندسی ITمدیر گروه: مهندس میلاد ربیعی افراپلیگروه مهندسی صنایعمدیر گروه: دکتر علی تاجدین

گروه زبانمدیر گروه: سعیده شمسائیگروه علوم پایه مدیر گروه: دکتر شه روز نصریانگروه معارف مدیر گروه: دکتر حلیمیرفتن به بالای صفحه